LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020 CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/9/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. tại Hội trường UBNN xã Tân Thuận , Thời Gian buổi học diễn ra trong ngày.Thời gian học buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, thời gian học buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Nhằm mục đích: Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong các trường trên địa bàn huyện nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy thực hiện các kết luận của Trung ương về giáo dục và Đào tạo; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2020-2021, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kết luận số 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình học tập và rèn luyện.Thạc sĩ Võ Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận (báo cáo viên Tỉnh ủy Kiên Giang) Đang triển khai nội dung tâp huấn hè

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng

– Một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện và dự thảo Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

– Triển khai Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 06-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

– Trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị theo Kết luận 94-KL/TW, ngày 28-03-2014 của Ban Bí thư.

– Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

– Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phần mềm Bluezone – ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.

– Một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.